RFC 2020

W związku z powierzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podejmuje szereg działań związanych
z rozbudową i modyfikacją Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

 

Rozwój SWD PRM realizowany obejmuje dwa obszary. Pierwszy obejmujący infrastrukturę techniczną w oparciu którą funkcjonuje SWD PRM wraz z podsystemami współpracującymi. Drugi obszar to zmiany w funkcjonalnościach aplikacji SWD PRM. Obydwa obszary są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego SWD PRM. Prowadzone prace w obszarze rozwoju SWD PRM mają na celu minimalizację sytuacji w której funkcjonalności krytyczne SWD PRM nie będą dostępne dla użytkownika końcowego oraz jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika.

 

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

 

Na podstawie opisu funkcjonalności przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia KCMRM przygotowuje dokument RFC będący specyfikacją modyfikacji. Tak powstały projekt dokumentu RFC KMRM przekazuje do zaopiniowania przez członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Po uzyskaniu opinii od członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM przekazuje projekt dokumentu RFC do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. W przypadku akceptacji projektu dokumentu RFC przez Ministerstwo Zdrowia, KCMRM przekazuje dokument RFC wraz ze wstępnym zleceniem do Wykonawcy celem wyceny kosztów i czasu realizacji RFC. W przypadku akceptacji wyceny dokumentu RFC przekazanej przez Wykonawcę zleca realizację prac implementujących nową funkcjonalność lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM.

 

Każdego roku Zespół ds. rozwoju SWD PRM przygotowuje specyfikacje modyfikacji – RFC. Liczba zrealizowanych RFC w danym roku uzależniona od wysokości środków finansowych jakie są budżecie na ten cel oraz od czasu potrzebnego na implementację zmiany.

 

RFC ZREALIZOWANE I UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SWD PRM W 2020 roku:

 

 

Szczegółowy opis zakresu powyższych dokumentów RFC znajduje się poniżej.

 

 

Adobe Acrobat Reader RFC_39_2019_KCMRM_SWDPRM_Możliwość-dodawania-edycji-i-usuwania-kont-użytkowników.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_01_2020_KCMRM_SWDPRM_Aktualizacja_Modułu_Mapowego.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_02_2020_KCMRM_SWDPRM_Łączność.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2020_KCMRM_SWDPRM_Przepisanie_systemu_na_nową_bazę_danych_Oracle.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_04_2020_KCMRM_SWDPRM_Dodanie_rodzaju_typu_stanowisk_w_miejscu_stacjonowania_ZRM_oraz_optymalizacja_ilości_stanowisk_w_miejscach_stacjonowania_ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_05_2020_KCMRM_SWDPRM_Prace_rekonfiguracyjne_SWD-PRM_w_związku_z_produkcyjnym_uruchomieniem_nowego_Centrum_Certyfikacji_SWD-PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_06_2020_KCMRM_SWDPRM_Projekt_techniczny_integracji_SWD_PRM_z_PZŁ_SWD_PRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_07_2020_KCMRM_SWDPRM_Dodanie_algorytmu_zbierania_wywiadu_medycznego_przez_dyspozytora_medycznego.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_08_2020_KCMRM_SWDPRM_Dodanie_sekcji_monitorowania_położenia_GPS_danego_ZRM_w_Module_Analityka.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_09_2020-Modyfikacja-formatek-w-Module-Administratora-wersja-1.5-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_10_2020_KCMRM_SWDPRM_Wizualizacja_danych_o_pacjentach_objętych_kwarantanną_COVID_19.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_11_2020_KCMRM_SWDPRM_Rozbudowa_słownika_szpitali.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_12_2020_KCMRM_SWDPRM_Optymalizacja_skali_bólu.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_13_2020_KCMRM_SWDPRM_Optymalizacja_mechanizmu_przekazywania_danych_zdarzenia_do_lotniczych_zespołów_ratownictwa_medycznego.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_14_2020_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-wersja-2.0-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ-1.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_15_2020_KCMRM_SWDPRM_Dodanie_uprawnienia_Analityk_KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-18_2020_KCMRM_SWDPRM-Optymalizacja-dostępu-do-KMCR-i-KZW-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_19_2020_KCMRM_SWDPRM-Słownik-powodów-wezwania-dodatowych-służb-wersja-2.0-etap-1-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_23_2020_KCMRM_SWDPRM-Przejście-DM-do-UW-wersja-2.0-przekazane-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_25_2020-Integracja-słownika-lotnisk-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_27_2020_KCMRM_SWDPRM-Testy-SARS-CoV-2-wersja-2.0-przekazany-do-realizacji-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_1_2020_KCMRM_DGT_Przekazywanie-IdDsslw-z-PZŁ-wersja-0.5-wersja-przekazana-Wykonwacy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_2_2020_KCMRM_DGT_Utworzenie-środowiska-TST-PZŁ-SWD-PRM-wersja-przekazana-Wykonwacy-z-FZ.pdf