Przejdź do treści

RFC 2020

W związku z powierzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podejmuje szereg działań związanych z rozbudową i modyfikacją Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Rozwój SWD PRM realizowany obejmuje dwa obszary. Pierwszy obejmujący infrastrukturę techniczną w oparciu którą funkcjonuje SWD PRM wraz z podsystemami współpracującymi. Drugi obszar to zmiany w funkcjonalnościach aplikacji SWD PRM. Obydwa obszary są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego SWD PRM. Prowadzone prace w obszarze rozwoju SWD PRM mają na celu minimalizację sytuacji, w której funkcjonalności krytyczne SWD PRM nie będą dostępne dla użytkownika końcowego oraz jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika.

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Na podstawie opisu funkcjonalności przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia KCMRM przygotowuje dokument RFC będący specyfikacją modyfikacji. Tak powstały projekt dokumentu RFC KMRM przekazuje do zaopiniowania przez członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Po uzyskaniu opinii od członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM przekazuje projekt dokumentu RFC do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. W przypadku akceptacji projektu dokumentu RFC przez Ministerstwo Zdrowia, KCMRM przekazuje dokument RFC wraz ze wstępnym zleceniem do Wykonawcy celem wyceny kosztów i czasu realizacji RFC. W  przypadku akceptacji wyceny dokumentu RFC przekazanej przez Wykonawcę zleca realizację prac implementujących nową funkcjonalność lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM.

Każdego roku Zespół ds. rozwoju SWD PRM przygotowuje specyfikacje modyfikacji – RFC. Liczba zrealizowanych RFC w danym roku uzależniona od wysokości środków finansowych jakie są budżecie na ten cel oraz od czasu potrzebnego na implementację zmiany.

RFC ZREALIZOWANE I UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SWD PRM W 2020 roku:

 • RFC 39/2019/KCMRM/SWDPRM – Możliwość dodawania, edycji i usuwania kont użytkowników
 • RFC 45/2019/KCMRM/SWDPRM – Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory – etap 2
 • RFC 01/2020/KCMRM/SWDPRM – Aktualizacja Modułu Mapowego
 • RFC 02/2020/KCMRM/SWDPRM – Łączność
 • RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM – Przepisanie systemu na nową bazę danych – Oracle
 • RFC 04/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie rodzaju/typu stanowisk w miejscu stacjonowania ZRM oraz optymalizacja ilości stanowisk w miejscach stacjonowania ZRM
 • RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM – Prace rekonfiguracyjne SWD PRM w związku z produkcyjnym uruchomieniem nowego Centrum Certyfikacji SWD PRM
 • RFC 06/2020/KCMRM/SWDPRM – Projekt techniczny integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
 • RFC 07/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
 • RFC 08/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie sekcji monitorowania położenia GPS danego ZRM w Module Analityka
 • RFC 09/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacja formatek w Module Administratora
 • RFC 10/2020/KCMRM/SWDPRM – Wizualizacja danych o pacjentach objętych kwarantanną COVID 19
 • RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa słownika szpitali
 • RFC 12/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja skali bólu
 • RFC 13/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
 • RFC 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 1
 • RFC 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM
 • RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych – ETAP 1
 • RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM – Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – ETAP 1
 • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 1a
 • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 1b
 • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 2
 • RFC 25/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR (środowisko testowe na potrzeby SWD PRM 2.0)
 • RFC 27/2020/KCMRM/SWDPRM – Testy antygenowe SARS-CoV-2
 • RFC 01/2020/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Usługa dostosowania PZŁ SWD PRM do obsługi przekazywanego przez PZŁ SI CPR wraz z połączeniem telefonicznym parametru służącego do automatycznego powiązania przekazanego telefonicznego połączenia alarmowego ze skojarzoną z nim formatką przekazaną za pośrednictwem systemu SI CPR
 • RFC 02/2020/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Utworzenie Środowiska Testowego PZŁ SWD PRM

Szczegółowy opis zakresu powyższych dokumentów RFC znajduje się poniżej.

RFC-39 2019 KCMRM SWDPRM – Możliwość dodawania edycji i usuwania kont użytkowników

RFC-01 2020 KCMRM SWDPRM – Aktualizacja Modułu Mapowego

RFC-02 2020 KCMRM SWDPRM – Łączność

RFC-03 2020 KCMRM SWDPRM – Przepisanie systemu na nową bazę danych Oracle

RFC-04 2020 KCMRM SWDPRM – Dodanie rodzaju typu stanowisk w miejscu stacjonowania ZRM oraz optymalizacja ilości stanowisk w miejscach stacjonowania ZRM

RFC-05 2020 KCMRM SWDPRM – Prace rekonfiguracyjne SWD PRM w związku z produkcyjnym uruchomieniem nowego Centrum Certyfikacji SWD PRM

RFC-06 2020 KCMRM SWDPRM – Projekt techniczny integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM

RFC-07_ 2020 KCMRM SWDPRM – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego

RFC-08 2020 KCMRM SWDPRM – Dodanie sekcji monitorowania położenia GPS danego ZRM w Module Analityka

RFC-09 2020 Modyfikacja formatek w Module Administratora wersja 1.5 wersja przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-10 2020 KCMRM SWDPRM – Wizualizacja danych o pacjentach objętych kwarantanną COVID-19

RFC-11 2020 KCMRM SWDPRM – Rozbudowa słownika szpitali

RFC-12 2020 KCMRM SWDPRM – Optymalizacja skali bólu

RFC-13 2020 KCMRM SWDPRM – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

RFC-14 2020 KCMRM SWDPRM – Integracja z PZŁ SWD PRM wersja 2.0 przekazana do Wykonawcy z FZ 1

RFC-15 2020 KCMRM SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM

RFC-18 2020 KCMRM SWDPRM – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW wersja 2.0 wersja przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-19 2020 KCMRM SWDPRM – Słownik powodów wezwania dodatowych służb wersja 2.0 etap 1 wersja przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-23 2020 KCMRM SWDPRM – Przejście DM do UW wersja 2.0 przekazane z FZ do Wykonawcy

RFC-25 2020 Integracja słownika lotnisk wersja 2.0 wersja przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-27 2020 KCMRM SWDPRM – Testy SARS CoV 2 wersja 2.0 przekazany do realizacji Wykonawcy z FZ

RFC-1 2020 KCMRM DGT – Przekazywanie IdDsslw z PZŁ wersja 0.5 wersja przekazana Wykonwacy z FZ

RFC-2 2020 KCMRM DGT – Utworzenie środowiska TST PZŁ SWD PRM wersja przekazana Wykonwacy z FZ

Skip to content