Przejdź do treści

RFC 2021

W związku z powierzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podejmuje szereg działań związanych z rozbudową i modyfikacją Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Rozwój SWD PRM realizowany obejmuje dwa obszary. Pierwszy obejmujący infrastrukturę techniczną w oparciu którą funkcjonuje SWD PRM wraz z podsystemami współpracującymi. Drugi obszar to zmiany w funkcjonalnościach aplikacji SWD PRM. Obydwa obszary są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego SWD PRM. Prowadzone prace w obszarze rozwoju SWD PRM mają na celu minimalizację sytuacji, w której funkcjonalności krytyczne SWD PRM nie będą dostępne dla użytkownika końcowego oraz jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika.

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

Na podstawie opisu funkcjonalności przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia KCMRM przygotowuje dokument RFC będący specyfikacją modyfikacji. Tak powstały projekt dokumentu RFC KMRM przekazuje do zaopiniowania przez członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Po uzyskaniu opinii od członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM przekazuje projekt dokumentu RFC do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. W przypadku akceptacji projektu dokumentu RFC przez Ministerstwo Zdrowia, KCMRM przekazuje dokument RFC wraz ze wstępnym zleceniem do Wykonawcy celem wyceny kosztów i czasu realizacji RFC. W przypadku akceptacji wyceny dokumentu RFC przekazanej przez Wykonawcę zleca realizację prac implementujących nową funkcjonalność lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM.

Każdego roku Zespół ds. rozwoju SWD PRM przygotowuje specyfikacje modyfikacji – RFC. Liczba zrealizowanych RFC w danym roku uzależniona od wysokości środków finansowych jakie są budżecie na ten cel oraz od czasu potrzebnego na implementację zmiany.

RFC ZREALIZOWANE I UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SWD PRM W 2021 roku:

 • RFC 22/2020/KCMRM/SWDPRMRozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory – ETAP 3
 • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRMModyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 3 (Moduł Koordynator)
 • RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRMPrzekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) – ETAP 1 (Administrator)
 • RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRMPrzekazywanie danych z dokumentacji medycznej do Systemu Informacji Medycznej (SIM) – ETAP 2 (ZRM i Analityk)
 • RFC 26/2020/KCMRM/SWDPRMKomunikator SMS
 • RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM –  Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych
 • RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM Koncepcja implementacji procedury postępowania na wypadek zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych
 • RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI CBD
 • RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRMDodanie nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2
 • RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRMDodanie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP
 • RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD – etap 1
 • RFC 01/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – Przeniesienie OR PZŁ SWD w Warszawie
 • RFC 02/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – Utworzenie Środowiska Preprodukcyjnego PZŁ SWD PRM
 • RFC 04/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM
 • RFC 06/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – Wsparcie eksperckie w zakresie realizacji Umowy nr 469/DN/2021 (SS7)
 • RFC 08/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – Pilotaż PZŁ SWD PRM na stanowiskach CO LPR oraz HEMS Warszawa
 • RFC 09/2021/KCMRM/PZŁ SWDPRM – Realizacja testów funkcjonalnych łączy SS7 w trzech lokalizacjach OR będących w trakcie budowy

Szczegółowy opis zakresu powyższych dokumentów RFC znajduje się poniżej.

RFC-02 KCMRM PZŁ – Utworzenie środowiska preprodukcyjnego PZŁ SWD PRM wersja przekazana do Wykonawcy

RFC-22 2020 Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory etap III wersja 2.0 wersja przekazana do Wykonawcy z FWZ

RFC-23 2020 KCMRM SWDPRM – Przejście DM do UW wersja 2.0 przekazane z FZ do Wykonawcy

RFC-24 2020 KCMRM SWDPRM – Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM wersja przekazana do Wykonawcy z FWZ

Zał. 1 do RFC-24 2020 KCMRM SWDPRM – P1 DS E3c Dokumentacja integracyjna 2019-08-02

RFC-26 2020 KCMRM SWDPRM – Komunikator SMS wersja 2.0 wersja przekazana z FZ do Wykonawcy.

RFC-01 2021 KCMRM SWDPRM – Statusy ZRM wersja 2.3 wersja przekazana Wykonawcy z FWZ

RFC-10 2021 KCMRM SWDPRM – Koncepcja implementacji procedury postępowania z dużą liczbą poszkodowanych wersja 2.0 FZ

RFC-12 2021 KCMRM SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI CBD wersja 2.0 przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-13 2021 KCMRM SWDPRM – Dodanie słownika nazwy i producenta testu wersja 1.0 przekazana do Wykonawcy z FZ

RFC-14 2021 KCMRM SWDPRM – Dodanie -nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP3 wer. 1.0 przekazanie FZ do Wykonawcy

RFC-17 2021 KCMRM SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD wersja 2.0 wersja przekazana z FZ etap 2

RFC-01 KCMRM PZŁ – Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM woj. mazowieckie wersja przekazana do Wykonawcy

RFC-02 KCMRM PZŁ – Utworzenie środowiska preprodukcyjnego PZŁ SWD PRM wersja przekazana do Wykonawcy 1

RFC-04 2021 KCMRM PZŁ – integracja KD dla WKRM z PZŁ SWDPRM wersja przekazana do Wykonawcy

RFC-06 KCMRM PZŁ – Wsparcie eksperckie SS7 wersja przekazana do Wykonawcy

RFC-08 2021 KCMRM PZŁ – Integracja KD dla CO LPR HEMS Warszawa wersja przekazana do Wykonawcy

RFC-09 KCMRM PZŁ – Testy funkcjonalne łączy SS7 w OR w trakcie budowy wersja przekazana do Wykonawcy

Skip to content