RFC 2021

W związku z powierzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podejmuje szereg działań związanych
z rozbudową i modyfikacją Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

 

Rozwój SWD PRM realizowany obejmuje dwa obszary. Pierwszy obejmujący infrastrukturę techniczną w oparciu którą funkcjonuje SWD PRM wraz z podsystemami współpracującymi. Drugi obszar to zmiany w funkcjonalnościach aplikacji SWD PRM. Obydwa obszary są bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika końcowego SWD PRM. Prowadzone prace w obszarze rozwoju SWD PRM mają na celu minimalizację sytuacji w której funkcjonalności krytyczne SWD PRM nie będą dostępne dla użytkownika końcowego oraz jak najlepsze dopasowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkownika.

 

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0.

 

Na podstawie opisu funkcjonalności przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia KCMRM przygotowuje dokument RFC będący specyfikacją modyfikacji. Tak powstały projekt dokumentu RFC KMRM przekazuje do zaopiniowania przez członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Po uzyskaniu opinii od członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM przekazuje projekt dokumentu RFC do akceptacji Ministerstwa Zdrowia. W przypadku akceptacji projektu dokumentu RFC przez Ministerstwo Zdrowia, KCMRM przekazuje dokument RFC wraz ze wstępnym zleceniem do Wykonawcy celem wyceny kosztów i czasu realizacji RFC. W przypadku akceptacji wyceny dokumentu RFC przekazanej przez Wykonawcę zleca realizację prac implementujących nową funkcjonalność lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM.

 

Każdego roku Zespół ds. rozwoju SWD PRM przygotowuje specyfikacje modyfikacji – RFC. Liczba zrealizowanych RFC w danym roku uzależniona od wysokości środków finansowych jakie są budżecie na ten cel oraz od czasu potrzebnego na implementację zmiany.

 

RFC ZREALIZOWANE I UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM SWD PRM W 2021 roku:

 

 

 

 

Szczegółowy opis zakresu powyższych dokumentów RFC znajduje się poniżej.

Adobe Acrobat Reader RFC_02_KCMRM_PZŁ-Utworzenie-środowiska-preprodukcyjnego-PZŁ-SWD-PRM-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_22_2020-Rozszerzenie-integracji-SWDPRM-z-Active-Directory-etap-III-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_23_2020_KCMRM_SWDPRM-Przejście-DM-do-UW-wersja-2.0-przekazane-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2020_KCMRM_SWDPRM-Przekazywanie-danych-dokumentacji-medycznej-do-SIM-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Adobe Acrobat Reader Zał.-1-do-RFC-24_2020_KCMRM_SWDPRM-P1-DS-E3c-Dokumentacja_integracyjna_2019_08_02.zip

Adobe Acrobat Reader RFC_26_2020_KCMRM_SWDPRM-Komunikator-SMS-wersja-2.0-wersja-przekazana-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_01_2021_KCMRM_SWDPRM-Statusy-ZRM-wersja-2.3-wersja-przekazana-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_10_2021_KCMRM_SWDPRM-Koncepcja-implementacji-procedury-postępowania-z-dużą-liczbą-poszkodowanych-wersja-2.0-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_12_2021_KCMRM_SWDPRM-Dodanie-redundantnego-punktu-styku-do-interfejsu-W2-i-PLI-CBD-wersja-2.0-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-13-2021-KCMRM-SWDPRM-Dodanie-słownika-nazwy-i-producenta-testu-wersja-1.0-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC-14-2021-KCMRM-SWDPRM-Dodanie-nazwy-kraju-dokumentu-na-potrzeby-EWP3-wer.-1.0-przekazanie-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_17_2021_KCMRM_SWDPRM-Mechanizm-automatycznego-zbierania-logów-z-SWD-PRM-do-HD-wersja-2.0-wersja-przekazana-z-FZ-etap-2.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_01_KCMRM_PZŁ-Przeniesienie-OR-PZŁ-SWD-PRM-woj.-mazowieckie-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_02_KCMRM_PZŁ-Utworzenie-środowiska-preprodukcyjnego-PZŁ-SWD-PRM-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-1.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_04_2021_KCMRM_PZŁ_integracja-KD-dla-WKRM-z-PZŁ-SWDPRM-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_06_KCMRM_PZŁ-Wsparcie-eksperckie-SS7-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_08_2021_KCMRM_PZŁ_integracja-KD-dla-CO-LPR-HEMS-Warszawa-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Adobe Acrobat Reader RFC_09_KCMRM_PZŁ-Testy-funkcjonalne-łączy-SS7-w-OR-w-trakcie-budowy-wersja-przekazana-do-Wykonawcy.pdf