Przejdź do treści

O nas

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM)

W związku z uchwaleniem w dniu 13 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami art. 27a ust. 1 będące jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia utworzyło w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego komórkę organizacyjną pod nazwą: „Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”.

KCMRM obecnie realizuje zadania w zakresie utrzymania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) tj.:

 • administrowanie
 • rozbudowa
 • modyfikacja
 • rozwój

KCMRM opracowuje opisy przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM, a także uczestniczy w  powyższych postępowaniach.

Od 1 stycznia 2024 r. KCMRM będzie odpowiedzialne za:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie:
  • kursu uprawniającego do pracy wojewódzkiego koordynatora medycznego;
  • kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego;
  • kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego
   w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego.
 • monitorowanie przebiegu akcji medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,
 • opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego,
 • opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się
  o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Krajowe Centrum Monitorowania ściśle współpracuje z Ministerstwem Zdrowia oraz wieloma innymi instytucjami i podmiotami m. in. MSWiA, Urzędami Wojewódzkimi, Komendą Główną Policji, Państwową Strażą Pożarną, NFZ, GUGiK.

Skip to content