Przejdź do treści

Rozwój

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą o PRM” minister właściwy do spraw zdrowia określa kierunki rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i jest podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

Zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o PRM minister właściwy do spraw zdrowia powierza dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Na tej podstawie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stało się podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

Kwestie związane z rozwojem SWD PRM zostały kompleksowo uregulowane w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115). Nastąpiło to w momencie przejścia zadań związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną SWD PRM z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310) przedsięwzięcia podejmowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie rozwoju SWD PRM obejmują w szczególności określanie:

 • zakresu rozbudowy SWD PRM
 • wymagań funkcjonalnych SWD PRM
 • modyfikacji SWD PRM

Dodatkowo minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie podejmowanych przedsięwzięć związanych z rozwojem SWD PRM:

 • opracowuje i przekazuje w postaci wytycznych i procedur m. in. sposób zgłaszania nowych funkcjonalności SWD PRM i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM
 • opiniuje i zatwierdza dokumentację wytworzoną w ramach rozbudowy i modyfikacji SWD PRM

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 4.0. Celem dokumentu jest zapewnienie jednolitego sposobu zgłaszania przez użytkowników systemu nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM, które po akceptacji zostaną przekazane do realizacji przez KCMRM. Dokument dotyczy wszystkich użytkowników SWD PRM niezależnie od pełnionej w systemie roli. Proces zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM od momentu powstania pomysłu składa się z kilku etapów.

Proces zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM
Etap 1

ETAP 1 – Użytkownik

  • opisuje proponowaną inicjatywę rozwoju SWD PRM na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. procedury
  • weryfikuje czy proponowana funkcjonalność nie istnieje w SWD PRM lub nie została przewidziana w wersji 2.0 SWD PRM
  • wysyła formularz na adres: swdprm@mz.gov.pl
Etap 2

ETAP 2 – Ministerstwo Zdrowia - część 1

 • dokonuje analizy zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejącej
 • dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia i w razie pozytywnej weryfikacji, przekazuje je do KCMRM
Etap 3

ETAP 3 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego - część 1

  • przygotowuje wstępną analizę zasadności modyfikacji, ocenę technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system
  • przekazuje do Ministerstwa Zdrowia wstępną analizę
Etap 4

ETAP 4 – Ministerstwo Zdrowia – część 2

 

 • dokonuje ostatecznej oceny nowych funkcjonalności z uwzględnieniem wstępnej analizy KCMRM
 • w przypadku akceptacji przekazuje do KCMRM opis funkcjonalności do wdrożenia
Etap 5

ETAP 5 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego - część 2

  • na podstawie opisu funkcjonalności przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia przygotowuje dokument RFC
  • przekazuje projekt dokumentu RFC do zaopiniowania przez członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM
  • po uzyskaniu opinii od członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM przekazuje projekt dokumentu RFC do akceptacji Ministerstwa Zdrowia
Etap 6

ETAP 6 – Ministerstwo Zdrowia – część 3

 • dokonuje weryfikacji projektu dokumentu RFC
Etap 7

 

 

ETAP 7 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – część 3

  • w przypadku akceptacji projektu dokumentu RFC przez Ministerstwo Zdrowia, Zespół ds. Rozwoju SWD PRM przekazuje dokument RFC do Zespołu Programistycznego KCMRM
  • zespół KCMRM realizuje testy nowej funkcjonalności lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM
  • wdraża nową funkcjonalność lub modyfikację funkcjonalności już występującej w SWD PRM na środowisko testowe, szkoleniowe oraz produkcyjne
Skip to content