Rozwój

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą o PRM” minister właściwy do spraw zdrowia określa kierunki rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i jest podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę
i modyfikacje SWD PRM.

 

 

Zadanie rozbudowy i modyfikacji SWD PRM na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy o PRM minister właściwy do spraw zdrowia powierza dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Na tej podstawie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) funkcjonujące w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stało się podmiotem odpowiedzialnym za rozbudowę i modyfikacje SWD PRM.

 

 

Kwestie związane z rozwojem SWD PRM zostały kompleksowo uregulowane w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115). Nastąpiło to w momencie przejścia zadań związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną SWD PRM z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310) przedsięwzięcia podejmowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie rozwoju SWD PRM obejmują
w szczególności określanie:

 

Dodatkowo minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie podejmowanych przedsięwzięć związanych z rozwojem SWD PRM:

 

Zasady zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM zostały uregulowane w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 4.0. Celem dokumentu jest zapewnienie jednolitego sposobu zgłaszania przez użytkowników systemu nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM, które po akceptacji zostaną przekazane do realizacji przez KCMRM. Dokument dotyczy wszystkich użytkowników SWD PRM niezależnie od pełnionej w systemie roli. Proces zgłaszania inicjatyw związanych z rozwojem SWD PRM od momentu powstania pomysłu składa się z kilku etapów.

 

 

ETAP 1 – Użytkownik

 

ETAP 2 – Ministerstwo Zdrowia – część 1

 

ETAP 3 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – część 1

 

ETAP 4 – Ministerstwo Zdrowia – część 2

 

ETAP 5 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – część 2

 

ETAP 6 – Ministerstwo Zdrowia – część 3

 

ETAP 7 – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – część 3

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM oraz aktualny ich status dostępny jest w zakładce ROZWÓJ – Inicjatywy użytkowników

 

 

Adobe Acrobat Reader Procedura-zgłaszania-nowych-funkcjonalności-w-SWD-PRM-i-modyfikacji-już-istniejących-wersja-4.0.pdf

Adobe Acrobat Reader Zał.-1-Formularz-zgłoszenia-nowej-funkcjonalności-w-SWD-PRM.docx

Adobe Acrobat Reader Zał.-2-Katalog-funkcjonalności-do-SWD-PRM-2.0.docx