Przejdź do treści

SWD PRM

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

SWD PRM to jednolity w skali całego kraju system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie w czasie bieżącym zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. SWD PRM jest ważnym elementem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. SWD PRM funkcjonuje całodobowo, przez cały rok z SLA 99,99%.

Obecnie SWD PRM funkcjonuje we wszystkich 1610 zespołach ratownictwa medycznego (ZRM), miejscach stacjonowania ZRM, w 23 dyspozytorniach medycznych (w tym na 226 stanowiskach dyspozytorskich) oraz na 16 stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Każde połączenie wykonane na numer alarmowy 999 oraz zgłoszenia przekazane przez operatorów numeru alarmowego 112 obsługiwane są w SWD PRM. Co więcej, każdy wyjazd ZRM do zdarzenia jest wspierany i obsługiwany przy pomocy SWD PRM.

Z SWD PRM korzysta:
Zespoły Ratownictwa Medycznego
0
Dyspozytornie Medyczne
0
Stanowisk Dyspozytorów Medycznych
0
Stanowisk Wojewódzkich Koordynatorów Ratownictwa Medycznego
0

 

Każde stanowisko dyspozytorskie oraz każdy zespół ratownictwa medycznego, a także miejsca ich stacjonowania wyposażone są w sprzęt do obsługi zgłoszeń i zdarzeń w SWD PRM.

W przypadku stanowisk dyspozytorów medycznych jest to komputer i co najmniej dwa monitory, zespoły ratownictwa medycznego wyposażone są w tablety i drukarki przenośne, natomiast miejsca stacjonowania posiadają komputer, monitor i drukarkę.

Możliwości SWD PRM

- przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999)
- dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM)
- rejestrowanie zdarzeń medycznych
- lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).

 

 

SWD PRM zapewnia realizację zadań przez:

Dyspozytorów medycznych

Członków zespołów ratownictwa medycznego

Wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego

Uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia

 

SWD PRM pozwala:

monitorować oraz zarządzać siłami i środkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami

tworzyć dokumentację medyczną

na obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych

W ramach rozwoju SWD PRM system umożliwia m.in.:

Automatyzację procesu sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzanie siłami i środkami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz wymianę informacji i danych z dyspozytorniami medycznymi i Centrum Operacyjnym LPR

Integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii w ramach zbudowanego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM

Przekazanie zapowiedzi o ZRM transportującym pacjenta do szpitala docelowego

 

Utrzymanie, obsługę oraz rozwój SWD PRM na terenie kraju zapewnia minister właściwy do spraw zdrowia przez powierzenie zadań administratora systemu Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

Pierwsze produkcyjne uruchomienie SWD PRM odbyło się 22 czerwca 2016 r. w dyspozytorni medycznej w Gorzowie Wielkopolskim na dwóch stanowiskach dyspozytorów medycznych i 6 ZRM w gorzowskim rejonie operacyjnym. Ostatecznie z dniem 31 października 2017 r. zakończono proces wdrożenia SWD PRM i koncentracji dyspozytorni medycznych do modelu 42 w kraju.

Z dniem 26 lutego 2018 r. uruchomiono pełną zastępowalność dyspozytorni medycznych w zakresie ich zastępowalności na wypadek awarii oraz odmiejscowienia obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach w przypadku przepełnienia lokalnej kolejki połączeń oczekujących.

Skip to content